Logo wstronerozwoju.com
Zadzwoń 500 029 886

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

 

 

Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele?

 

Cele i korzyści szkolenia z komunikacji interpersonalnej:


Adresaci szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

 • Przedstawiciele wyższej i średniej kadry menedżerskiej
 • Liderzy zespołów i kierowników projektów, superwizorów
 • Menedżerzy odpowiedzialni za wdrażanie zmian organizacyjnych
 • Kierownicy świeżo awansowani lub przygotowujący się do objęcia nowego stanowiska

 

Cele szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do organizowania spotkań zespołowych, indywidualnych oraz udzielania informacji zwrotnych poprzez uświadomienie im korzyści wynikających z tego typu działań
 • Osiągnięcie przez pracowników sprawności w prowadzeniu spotkań grupowych i indywidualnych
 • Przećwiczenie udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia rozmów dyscyplinujących, oceniających pracę
 • Dostarczenie wiedzy na temat efektywnej komunikacji z pracownikami

 

Korzyści dla firmy, które przyniesie szkolenie z komunikacji interpersonalnej:

 • Wzrost efektywności i wydajności pracowników
 • Sprawny przepływ informacji
 • Wzrost motywacji
 • Efektywne wykorzystanie potencjału

 

Korzyści dla uczestnika, które przyniesie szkolenie z komunikacji interpersonalne:

 • Wzrost umiejętności  z zakresu efektywnej komunikacji z zespołem
 • Nabycie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych
 • Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Wzrost umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów oceniających pracę

 

Narzędzia, jakie poznasz podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej:

 • struktura efektywnego spotkania
 • struktura udzielania pochwał
 • struktura formułowania krytyki
 • struktura rozmowy oceniającej pracę
 • schemat rozmowy dyscyplinującej
 • schemat rozmowy, w trakcie której przekazywane są trudne informacje

 

 

 

Doświadczony trener poprowadzi szkolenie z komunikacji interpersonalnej:


Ewelina Zdzieszyńska – Certyfikowany Trener Biznesu, Konsultant i Coach

Specjalizuje się w projektach związanych z rozwijaniem kompetencji menedżerskich, projektach mających na celu podnoszenie efektywności działania, projektach związanych z doskonaleniem komunikacji pomiędzy menedżerami i pracownikami. Pracowała na stanowisku trenera w Medicover, gdzie odpowiedzialna była za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu efektywnej komunikacji z pracownikami. Pracując jako trener i menedżer Działu Szkoleń w firmie Sygma Bank odpowiedzialna była za projekt przygotowania i wdrożenia kultury feedbacku. W ramach projektu prowadziła szkolenia dla kadry zarządzającej mające na celu przygotowanie do udzielania informacji zwrotnej pracownikom, wyznaczania celów, oceny pracy.

 

Realizowała projekty szkoleniowe rozwijające umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami min. dla następujących Klientów:

 • Medicover– zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu wyznaczania celów i udzielania informacji zwrotnej dla kadry menedżerskiej
 • Sygama Bank– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu stawiania celów, udzielania informacji zwrotnych, efektywnej komunikacji wewnątrz firmy
 • Otawa Group– zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywna komunikacja wewnątrz firmy
 • Impel Business Solutions „Efektywna  Komunikacja z pracownikami” – Referencje
 • Perform Media Poland – „Akademia kompetencji People Leader”- Rozwijanie i wzmocnienie umiejętności związanych z kierowaniem zespołu, efektywną komunikacjąudzielaniem informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmów oceniających, skutecznego wydawania poleceń i delegowania, motywowania członków zespołu.

 

 

Program – komunikacja interpersonalna szkolenie:


 

Blok wstępny szkolenia z komunikacji

 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Kontrakt

 

Efektywna komunikacja z pracownikami

 • Narzędzia skutecznego słuchania
 • Efektywne pytania
 • Sztuka odmawiania podwładnym i stawiania granic
 • Typologia osobowości i dostrajanie się do poszczególnych typów (typologia Junga)
 • Bariery w komunikacji z pracownikami

 

Przygotowanie i prowadzenie spotkań zespołowych

 • Cele spotkania
 • Wybór tematu przewodniego
 • Wiedza o audytorium
 • Struktura prezentacji
 • Trójkąt skutecznej prezentacji
 • W jaki sposób ludzie słuchają?
 • Rola głos w komunikacji i mowa ciała podczas prowadzenia wystąpień
 • Język prezentacji – zwroty, których warto używać
 • Sposoby komunikacji pobudzające aktywności słuchaczy
 • Efektywne zebranie – czyli o podziale ról i strukturze spotkania prowadzonego w formie zebrania

 

Prowadzenie rozmów oceniających pracę – indywidualne spotkania z pracownikami

 • Cele i korzyści wynikające z oceny pracy
 • Zasady i kryteria oceny pracowników
 • Techniki oceny
 • Przygotowanie przełożonego i pracownika do komunikacji podczas rozmowy oceniającej
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Schemat prowadzenia rozmowy oceniającej (rozpoczęcie rozmowy, omówienie wyników oceny, określenie obszarów do rozwoju, ustalenie planu realizacji celów, podsumowanie i zakończenie rozmowy)

 

Rozmowy dyscyplinujące

 • Kiedy przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące?
 • Przygotowanie szefa i pracownika do rozmowy
 • Umiejętności niezbędne do prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Karanie – sankcje, których można użyć
 • Schemat prowadzenia rozmowy dyscyplinującej

 

Komunikowanie trudnych decyzji

 • Struktura spotkania
 • Jak komunikować trudne decyzje?
 • Zasady, o których warto pamiętać przy komunikowaniu trudnych decyzji
 • Obrona własnych decyzji

 

Ewaluacja szkolenia z komunikacji

 • Podsumowanie szkolenia z  komunikacji
 • Ankieta ewaluacyjna i zapowiedź follow-up

Metody szkoleniowe - szkolenie z komunikacji w firmie:

 • Publiczne prezentacje
 • Nagrania video i audio
 • Mini wykłady
 • Symulacje
 • Scenki
 • Dyskusje grupowe
 • Studium przypadku

 

Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wzrost umiejętności z zakresu powadzenia spotkań grupowych i indywidualnych
 • Skuteczne przekazywanie istotnych informacji
 • Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu komunikowania trudnych decyzji
 •  Wzrost umiejętności z zakresu odmawiania i stawiania granic podwładnym

Komunikacja interpersonalna Szkolenie z komunikacji, Przećwiczenie udzielania Informacji Zwrotnej, prowadzenia Rozmów Dyscyplinujących, Oceniających pracę, Szkolenie Komunikacja interpersonalna, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Gdynia, Komunikacja interpersonalna warsztaty


  Rodzaj oferty:

  Szkolenia zamknięte Komunikacja interpersonalna szkolenie


  Organizujemy również szkolenia zamknięte z komunikacji interpersonalnej  w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń z komunikacji interpersonalnej  zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

  Kontakt

  Szkolenia w siedzibie klienta

  Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:

  E-mail: biuro@wstronerozwoju.com
  Ewelina Zdzieszyńska
  Tel.: 500 029 886

  Dane Firmy:
  Wstronerozwoju Ewelina Zdzieszyńska
  Siedziba: 03-142 Warszawa, ul. Winorośli 12/24
  NIP: 8361730959
  REGON: 142899358

  realizacja: dwarazy.com