Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji? , szkolenia
Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie zmianą.

 Jak zainicjować, wprowadzić oraz utrwalić zmiany w organizacji?

 

 

 

 

 

W naszej ofercie również:

 

 

 

 

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej zarządzającej grupą pracowników, którym zależy na umiejętnym wprowadzaniu zmian w swojej organizacji, oraz wdrażaniu ich w stałą praktykę.

 

 

Cele szkolenia:

 

► Rozwijanie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do zmiany, oraz budowania motywacji do zmian   (swojej własnej jak i zespołu pracowników)

► Doskonalenie umiejętności z zakresu przeprowadzania zespołu przez zmianę, w tym: radzenia sobie z      reakcjami psychologicznymi na zmianę, stawiania celów oraz planowania działań i angażowania do zmiany, podtrzymywania motywacji i utrwalania zmian

► Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii zmiany oraz praktycznych wskazówek wpływu społecznego.

  

 

 

Korzyści dla firmy:

 

► Wzrost umiejętności kadry zarządzającej z zakresu inicjowania zmian, budowania strategii zmian, motywowania pracowników do zmiany, oraz utrwalania osiąganych efektów
► Wzmocnienie postaw liderskich i poszerzenie umiejętności zarządczych w obszarze wprowadzania zmian w organizacji

 

 

 

Korzyści dla uczestnika:

► Poznanie istoty zmiany w organizacji oraz działań ułatwiających bądź utrudniających przeprowadzanie zmiany;
► Wzrost umiejętności z zakresu zarządzania zmianą;
► Wyższy poziom umiejętności w zakresie radzenia sobie z oporem i chwiejną motywacją pracowników w trakcie przeprowadzania zmian.

 

 

Narzędzia:

 

► Analiza pola sił umożliwiająca diagnozę potrzeb i możliwości organizacji w obszarze planowanej zmiany;
► Metoda „Złotych kręgów” utwierdzająca decyzje dot. zmiany;
► Techniki pracy z obiekcjami i oporem;
► Narzędzia podtrzymywania motywacji do zmiany;
► Model przywództwa sytuacyjnego – perspektywa przełożonego i pracownika;
► Narzędzia budowania samoświadomości.

 

 

 

Doświadczony trener:

Zofia Domaradzka-Grochowalska - certyfikowany trener biznesu, psycholog społeczny i coach.

Specjalizuje się w pracy z dorosłymi z zakresu psychologii zmiany i rozwoju osobistego. Przez ponad 10 lat prowadziła działania inicjujące zmianę postaw wobec zmian w systemie oświaty, z czego przez ostatnie 4 lata aktywnie uczestniczyła w inicjowaniu, przeprowadzaniu i wdrażaniu zmian związanych z reformą oświaty. W ciągu ostatnich trzech lat (2012-2015) przeprowadziła ponad 1000h szkoleniowych z zakresu zarządzania zmianą dla różnego profilu odbiorców. Wśród jej klientów - poza pracownikami systemu oświaty – znajdują się również pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracownicy służby zdrowia (lekarze, urzędnicy ZUS), Ministerstwa Finansów (dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy izb skarbowych, dyrektorzy urzędów skarbowych), oraz pracownicy wyższego i średniego szczebla menadżerskiego firm biznesowych i organizacji.

Przykładowe projekty szkoleniowe, które realizowała, i które bazowały na modelu zarządzania zmianą:

 • Ministerstwo Finansów (na zlecenie Inwenta) – zaprojektowanie szkolenia, opracowanie materiałów szkoleniowych i realizacja szkolenia „Zarządzanie zmianą” – Referencje
 • Projekt „Instrument szybkiego reagowania” (na zlecenie Europart sp. z o.o.) – zaprojektowanie i realizacja szkoleń „Zarzadzanie zmianą” – Referencje
 • WYG International – zaprojektowanie szkolenia, opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych i realizacja szkolenia „Zarzadzanie zmianą
 • Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (BCKUiP) – szkolenie „Zarządzanie zmianą
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej:
  ► Szkolenia „Kierowanie zmianą w szkole w kontekście realizacji Rocznego Planu Wspomagania” (33h) – Potwierdzenie wykonania usługi.
  ► Szkolenia w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Zakres tematyczny: umiejętności lidera w procesie zmiany, przeprowadzanie ludzi przez zmianę, radzenie sobie z reakcjami psychologicznymi w zmianie, radzenie sobie ze stresem, motywowanie zespołu (20h) - Potwierdzenie wykonania usługi.
  ► Szkolenia podczas konferencji „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół”. Zakres tematyczny: ocena efektów przeprowadzonej zmiany, rekomendacje na przyszłość, budowanie celów i planowanie modyfikacji procesu podnoszenia jakości pracy szkół (12h) – Potwierdzenie wykonania usługi.
  ► (na zlecenie Akademia YDP) - Cykl szkoleniowy „Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia” (96h). Autor programu, materiałów szkoleniowych, scenariusza. Zakres tematyczny: komunikacja, psychologia zmiany – zarządzanie zmianą, coaching – Referencje
  ► (na zlecenie: Pm Group LAAX) - cykl szkoleniowy „Idea procesowego wspomagania” (144h), „Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów” (32h), „Rola wspomagania na etapie monitorowania działań i podczas wspólnej oceny efektów” (32h) – zakres tematyczny m.in.: psychologia zmiany, zarządzanie zmianą, proces przeprowadzania przez zmianę, definiowanie celów i planowanie zmiany, wdrażanie zmian, monitoring zmian, podsumowanie efektów i rekomendacje do dalszego rozwoju – Referencje
  ► (na zlecenie: BAZA – Akademia Kompetencji) – cykl szkoleniowy „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły” (48h). Zakres tematyczny m.in.: zarządzanie zmianą, kompetencje menadżera w procesie zmian, inicjowanie, wdrażanie i utrwalanie zmian
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze i Ministerstwo Edukacji Narodowej – projekt „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Cykl szkoleń „Szkoła współpracy”, którego celem było zainicjowanie zmian w polskich szkołach, zmianę postaw dyrektorów i nauczycieli oraz zrozumienie istoty zmiany i etapów jej wdrażania. Model zmiany zastosowany w tym projekcie był dokładnie tym samym jaki stosuje się w biznesie (408h) – Referencje
 • Powiat Bartoszycki – cykl szkoleń w projekcie „Gotowi do zmian” (80h) - Referencje
   

 

 

Program szkolenia - 2dni

Blok wstępny
 • Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
 • Integracja
 • Prezentacja programu i celów szkolenia
 • Ustalenie zasad pracy

Elementarz zarządzania zmianą – co trzeba wiedzieć zanim zainicjuje się zmianę w organizacji?

 • Źródła i rodzaje zmian
 • Zmiana jako proces
 • Kiedy zmiana jest niezbędna, a kiedy należy się z nią wstrzymać?
 • Jak jest, a jak powinno być? – burza mózgów, dyskusja zogniskowana.
 • Analiza pola sił (wg Kurta Lewina) jako podstawa budowania efektywnego programu wprowadzania zmiany – ćwiczenia praktyczne i wyprowadzenie wniosków.

 

Miękkie i twarde czynniki niezbędne do przeprowadzenia zmiany w organizacji

 •  Korelacja pomiędzy twardymi czynnikami DICE, a rezultatami wprowadzania zmiany (sukcesami bądź porażkami)
  ► czas trwania projektu (duration)
  ►  adekwatność doboru członków zespołu (performance integrity), czyli jego umiejętności i kompetencje
  ► poziom zaangażowania (commitment) ze strony menedżerów wyższego szczebla i pracowników szeregowych
  ► dodatkowy wysiłek (effort), wymagany od pracowników, których wprowadzana zmiana bezpośrednio dotyczy
 •  Badanie klimatu organizacyjnego – kwestionariusz oraz omówienie
 • Wybór modelu zarządzania zmianą w odpowiedzi na właściwy dla organizacji model kultury organizacyjnej – dyskusja moderowana, narzędzia diagnostyczne

8 podstawowych kroków jakie należy podjąć chcąc wprowadzić zmiany w organizacji.
Krok 1: Kreowanie poczucia pilności i ważności wprowadzenia zmiany

 • „Metoda złotych kręgów” – fundamenty motywacji do zmiany. Ćwiczenia praktyczne
 • Gotowość do zmiany: perspektywa organizacji vs. perspektywa pracownika. Mini-wykład, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne
 • Radzenie sobie z obiekcjami i oporem pracowników – „metoda trzech kroków”. Praca w grupach
 • Różnica między wpływem społecznym, a manipulacją wobec pracowników – mini-wykład, przykłady praktyczne, dyskusja moderowana

8 podstawowych kroków jakie należy podjąć chcąc wprowadzić zmiany w organizacji.
Krok 2: Stworzenie koalicji na rzecz zmian

 • W rolach głównych: menadżer zmiany, agent zmiany vs. oponent, sabotażysta. Mini-wykład
 • Role zespołowe w inicjowaniu i wdrażaniu zmiany – symulacja oraz omówienie trenerskie
 • Co zachęca, a co zniechęca do zmiany? – burza mózgów
 • Wsparcie hierarchiczne vs. sieciowanie – mini-wykład
 • Tworzenie atmosfery zaufania i współpracy – burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Podsumowanie dnia

2 dzień

8 podstawowych kroków jakie należy podjąć chcąc wprowadzić zmiany w organizacji.
Krok 3 i 4: Opracowanie oraz skuteczne przekazanie pracownikom wizji, strategii, celów i planu działań

 • Wizja i strategia kontra plan i budżet – praca indywidualna, ćwiczenia w parach, dyskusja zogniskowana
 • Szybka realizacja strategii – istota pilności i ważności działań. Ćwiczenia praktyczne
 • Komunikowanie zmiany – szanse i pułapki
 • Reakcje psychologiczne towarzyszące osobom przeprowadzającym przez zmianę, oraz poddanych zmianie. Mini-wykład i ćwiczenia praktyczne
  Metody radzenia sobie z:
  ►  Wyparciem
  ► Oporem
  ► Brakiem motywacji do podjęcia próby
  ► Brakiem gotowości do akceptacji wprowadzonych zmian
 • Narzędzia do osiągania stanu zrozumienia oraz nadawania rozmowom właściwego kierunku. Ćwiczenia praktyczne

8 podstawowych kroków jakie należy podjąć chcąc wprowadzić zmiany w organizacji.
Krok 5 i 6: Upełnomocnienie działań, monitoring realizacji planu, wzmacnianie wysiłków

 •  Zarządzanie sytuacyjne (wg Blancharda) w relacji z różnymi typami pracowników (analiza praktycznych przykładów):
  ► entuzjastyczny debiutant
  ► rozczarowany adept
  ► kompetentny, lecz ostrożny adept
  ► samodzielny ekspert
 • Praca indywidualna na zasobach własnych, dyskusja zogniskowana
 • Kiedy warto modyfikować plany, oraz co wspiera podejmowanie wysiłku

8 podstawowych kroków jakie należy podjąć chcąc wprowadzić zmiany w organizacji.Krok 7 i 8: Podtrzymywanie motywacji oraz utrwalanie zmian.

 •  Motywacja wewnętrzna vs. motywacja zewnętrzna. Mini-wykład, dyskusja zogniskowana, kwestionariusz, praca indywidualna
 • Warunki wzbudzenia motywacji wewnętrznej – film
 • Pozapłacowe materialne motywatory – ćwiczenia praktyczne
 • Rozpoznanie czynników motywacyjnych dla wybranej grupy pracowników, spełniających zasadę Pareto 80/20 – budowanie listy czynników motywującej wybraną grupę odbiorców
 • Jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie, którym zależy na zmianie w przedsiębiorstwie? – burza mózgów, mini-wykład, wystąpienie TED

Plan rozwoju osobistego menadżera zmiany oraz podsumowanie szkolenia

 


 Organizujemy szkolenia:

 • Otwarte
 • Zamknięte (program dostosowujemy do realnych potrzeb zamawiającego)

 


 

 Informacje organizacyjne - szkolenia otwarte:   


 
Najbliższe terminy szkoleń z zakresu "Zarządzanie zmianą" w Warszawie:

 
Warszawa      15-16 grudzień 2022  -  Trwają zapisy - 1290zł netto- online / stacjonarne
 
!UWAGA!  Ze względu na charakter zajęć kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !
O uczestnictwie w danym terminie decyduje kolejność zapisów.

 
 
Cena Obejmuje:
2 dniowe niekonwencjonalne warsztaty szkoleniowe
• imienny certyfikat uczestnictwa
• autorskie materiały szkoleniowe
• lunch i przerwy kawowe
• konsultacje poszkoleniowe w okresie do 6 miesiąca po szkoleniu

 

 

Chcesz skorzystać z dostępnych rabatów?

 

Zapisz się już dziś  

 

   Formularz rejestracyjny na szkolenie  

 

 

Wybierz termin szkolenia:


Imię i Nazwisko / Firma
Adres E-mail
Numer telefonu
Ilość uczestników
Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).

 

* W przypadku pracowników instytucji publicznych do ceny szkolenia nie dolicza się vat


Oferty specjalne:

 
Rabaty za zgłoszenie kliku osób:
Przy zgłoszeniu 2 osób 5% rabatu
Przy zgłoszeniu 3 osób 10% rabatu
Przy zgłoszeniu powyżej 5 osób 15% rabatu
Dla grupy  12 osób (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do uczestników na podstawie badania)

 


Informacje organizacyjne - szkolenia zamknięte:  


 Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie przy uwzględnieniu rzeczywistych, zdiagnozowanych  w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwań pracowników i potrzeb organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy przedstawienie rozwiązań przynoszących Twojej firmie długotrwałe korzyści. Naszym celem jest wspomaganie Twojej firmy w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. Dobrze zaprojektowane i wdrożone projekty szkoleniowe to Twój Sukces, a nasze zadowolenie. Kierujemy Twoją uwagę na obszary, których usprawnienie przyniesie Twojej firmie najlepsze efekty. Twój czas jest dla nas cenny (szanujemy go). Twoje problemy są dla nas ważne.

 

Masz pytania?

 

Zadzwoń!

 

Chętnie doradzimy, przedstawimy dostępne opcje - służymy pomocą!
 

EWELINA ZDZIESZYŃSKA
Tel: 500 029 886
 

Napisz do nas:

Formularz  kontaktowy-Kliknij TU

Adres e-mail: 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy projekty szkoleniowe dla:
Metody szkoleniowe
 • Mini-wykład
 • Warsztat praktyczny
 • Dyskusje moderowane
 • Eksperymenty i doświadczenia
 • Kwestionariusze
 • Burza mózgów
 • Omówienia trenerskie
 • Filmy
 • Symulacje
Prognozowane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

www.wstronerozwoju.com/szkolenia-kadra-menedzerska/zarzadzanie-zmiana-szkolenie/


O firmie  |  Jak pracujemy  |  Czytelnia skutecznego szefa  |  Czytelnia  |  Trenerzy  |  Kontakt  |  Klienci o nas  |  Księga gości
Szkolenie, szkolenia, kursy, Warszawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych